FAQ's

Heeft u vragen over FoamShield? Hieronder hebben wij een lijst samengesteld met een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag niet in de lijst? Neem dan contact op via de contact pagina.

   

   

 • Is FoamShield inzetbaar op alle voorkomende asbesttoepassingen?

 • De FoamShield techniek is voor alle denkbare toepassingen van asbest inzetbaar en maakt gebruikt van verschillende producten en methoden om de vezelemissie per asbestsoort en materiaaltoepassing te voorkomen.
  Naast de eigen kerntechniek maakt FoamShield ook gebruik van een aantal andere zeer innovatieve hulptechnieken, die exclusief aan FoamShield gebonden zijn, om zeer specifieke asbestproblemen op te lossen. Bijv. Sponge blastbij spuitasbest toepassingen en specifieke oppervlakteproblemen alsmedeLine-X(2 componenten PU coating) voor het constructief duurzaam opsluiten van asbest in geval het asbest niet verwijderd kan worden maar het asbestveilig opgesloten moet worden.

 • Waarom biedt de FoamShield techniek zulke grote voordelen t.o.v. traditionele sanering?

 • Bij traditioneel saneren is vezelemissie meestal onvermijdelijk waardoor een streng veiligheidsregiem bij wet onvermijdelijk verplicht wordt. Inmiddels zijn de daarbij behorende kosten bijna even hoog als de sanering zelf en brengt een werkprotocol dat omslachtig is, veel inzet en afval van hulpmaterialen brengt en ingrijpende laboratoriumkosten. Tevens is de kans op calamiteiten veel groter als gevolg van vezeluitbraak.
  Vezelopsluiting aan de bron brengt dus evidente voordelen in veiligheid, doorlooptijd c.q. arbeid, bijkomende kosten zoals laboratorium c.q stilstand en geringere milieubelasting.

 • Is FoamShield beschikbaar voor particulieren?

 • Nee! FoamShield wordt alleen toegepast door SC530 gecertificeerde saneringsbedrijven die als licentiehouder geselecteerd zijn op kwaliteit van bedrijfsvoering, reputatie en MVO principes om met deze techniek te mogen werken en nadat het behalen van hun FoamShield certificaat hun deskundigheid garandeert.Voor het saneren van asbest isaltijdinschakeling van gecertificeerde deskundigen een bij wet geregelde eis en dient elke verrichting, conform richtlijnen, aangemeld te worden.

 • Hoe kunnen SC 530 gecertificeerde bedrijven licentiehouder worden?

 • Door contact op te nemen met FoamShield Europe en de toelatingseisen en procedure met elkaar te bespreken. Vanaf dat moment kan een zich klasserend bedrijf een Kandidaat Licentiehouder worden en i.s.m. FoamShield SC548 projecten tot stand brengen en uitvoeren, met alle voordelen van dien voor de rest van het project onder terugschaling, waarbij FoamShield Europe de daarbij toegepaste FoamShield techniek borgt binnen het project uitvoerings-protocol.

 • Wat is een SC548 projectvalidatie en waarom?

 • Zolang het acceptatieprotocol richting SMart (SC547)nog op zich laat wachten om de FoamShield technieken tot algemene werkmethoden te verheffen biedt de SC 548 volop mogelijkheden om FoamShield techniek toe te passen, met alle voordelen van dien. Per vooraf gedefinieerd project dient met behulp van ten minste 3 onafhankelijke containments de asbesttoepassing(en) die daar aan de orde zijn de FoamShield techniek gevalideerd te worden op grond van daarbij aangetoonde emissiewaarden (onder de toepasselijke wettelijk veiligheidsgrenswaarde) waarna voor de rest van de repeterende werkzaamheden terugschaling mogelijk wordt naar een lagere veiligheidsrisicoklasse. Elke SC 548 levert weer cumulerende onderbouwing op voor de methode en draagt bij aan de totstandkoming van de algemene werkmethode. Met enige tientallen organisaties, w.o. met name zeer gemotiveerde woningcorporaties en grote vastgoedeigenaren, zijn diverse uiteenlopende SC548 validaties aan de orde die de basis vormen voor grote projecten.
  Afhankelijk van de projectomvang wegen de meerkosten van de SC548 doorgaans ruimschoots op tegen de ruime voordelen in tijd en kosten.

 • Is FoamShield een beproefde methode?

 • Sinds 2008 wordt FoamShield breed toegepast in de U.S.A, na 20 jaar ontwikkeling, en sindsdien ook in Australië, Canada en Nieuw Zeeland.
  Echter, de wetgeving m.b.t. asbest is in alle landen verschillend en dient per land aan lokale wet en regelgeving opnieuw getoetst te worden.

 • Wordt FoamShield in Europa al toegepast?

 • Ja. M.n. In de UK en België vinden al diverse projecten plaats met FoamShield. In Nederland kan nog uitsluitend met SC548 projectvalidaties gewerkt worden. Met talloze woningcorporaties lopen aanzetten hiertoe.
  De hierbij uitgevoerde validatiemetingen tonen telkens opnieuw aan dat de FoamShield methode ruimschoots onder de veiligheidsgrenswaarde presteert en zich in alle gevallen tot dusver klasseert voor terugschaling in risicoklasse.
  Recent is de grootste Flat van Nederland (de L-Flat in Zeist met 728 woningen) met asbestbesmetting in de meterkasten met FoamShield techniek onder handen genomen waarbij met een record-doorlooptijd van ca. 12 weken asbestveilig is gemaakt in opdracht van woningbouwvereniging de Kombinatie. Traditioneel zou de doorlooptijd een veelvoud geweest zijn.
  De bewoners hebben hierbij minimale hinder ondervonden omdat de sanering terug geschaald kon worden, na validatie, van veiligheidsrisicoklasse 3 naar 1.